India eTourist Visa อายุ 30 วัน

2,200บาท

หมวดหมู่: , รหัสสินค้า: ov-visa-india-1 ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

INDIA eTOURIST VISA อายุ 30 วัน

(อายุวีซ่านับจากวันที่เดินทางไปถึงอินเดีย)
(เป็นแบบ Double Entry คือ เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ตามอายุขอวีซ่า)

ค่าบริการ: 2,200 บาท

eTourist Visa แบบอายุ 30 วัน เป็นวีซ่าแบบ Double Entry (เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง)
เมื่อรับทราบผลการพิจารณาวีซ่า: กรณีผ่านการพิจารณา (Granted) ท่านจะได้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให้ทำการปริ้นต์ (Print) และแนบไว้กับ Passport ของท่าน เพื่อใช้ยื่นเมื่อผ่าน ตม. ที่สนามบินประเทศอินเดีย
โดยท่านต้องเดินทางไปประเทศ India เพื่อรับการตรวจลงตราประทับวีซ่าลงในเล่มของท่าน ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบ ETA แล้วเท่านั้น
อายุของวีซ่า: เริ่มนับอายุของวีซ่าวันแรกเมื่อเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย และได้รับการตรวจลงตราสแตมป์ลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยวีซ่ามีอายุ 30 วัน เป็นแบบ Double Entry Visa และใช้เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

หมายเหตุ;
• E-Visa จะผูกกับหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะเล่มที่ใช้ยื่นขอเท่านั้น กรณีจะใช้หนังสือเดินทางเล่มอื่นนอกเหนือจากหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าว เพื่อผ่านเข้าประเทศอินเดียนั้น ไม่สามารถทำได้
• ในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะไม่สามารถโอนย้าย หรือ ใช้ E-Visa ของเดิมที่มีอยู่กับเล่มเก่าได้ ต้องทำ E-Visa ใหม่เท่านั้น

 

รายละเอียดการเตรียมเอกสาร

กรณีต้องการยื่นขอ E-Visa กรุณาเตรียมเอกสาร และ กรอกข้อมูลส่วนตัวตามไฟล์แนบ ด้านล่างนี้

  1. (Ref 20 Apr’22) Guideline เตรียมเอกสารยื่นขอ e Visa India
  2. (Ref 20 Apr’22) แบบฟอร์มการขอ e Visa India

*** กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมด ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทางถึงประเทศอินเดีย (ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ***

ทางบริษัทฯ แนะนำให้ผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าอินเดีย ทำการรวบรวมเอกสารให้เรียบร้อย
ส่งให้เราทาง

E-Mail: orienta.rsvn@gmail.com, orienta.v@gmail.com
Line: @orientavista

จากนั้น ทางเราจะทำการตรวจสอบเอกสาร
เมื่อเอกสารของท่านถูกต้องครบถ้วน เราจะให้ท่านทำการโอนชำระค่าวีซ่าในลำดับถัดไป

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าจากทางอินเดีย คือ 3-5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) (ขึ้นอยู่กับศูนย์ E-Visa India เป็นสำคัญ)

หมายเหตุ;
– กรุณายื่นขอวีซ่าก่อนวันที่ท่านจะเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน
– สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จในนามบริษัทของท่าน ให้แจ้งรายละเอียดบริษัท, ที่อยู, เลขที่เสียภาษีของบริษํทของท่านมายังทางเรา เราจะดำเนินการ และส่งใบเสร็จให้ท่านไปยังทางไปรษณีย์

 

*** สิ่งสำคัญ ***

– ทางบริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด ไม่สามารถยืนยัน หรือ อนุมัติ ว่าวีซ่าของท่านจะผ่านหรือไม่ ซึ่งสถานรับยื่นวีซ่าอินเดียจะเป็นผู้พิจารณาเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้รับยื่นออนไลน์แทนท่านเท่านั้น!
– อัตราค่าวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กรุณาตรวจสอบกับทางเราอีกครั้ง
– กรณี Visa ของท่านไม่ผ่านการอนุมัติ ทางบริษ้ทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ เพราะทางสถานฑูตระบบว่าไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทุกกรณี