วีซ่าท่องเที่ยวอียิปต์ (Egypt)

Update: 30 Oct’19
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ (Egypt) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์

เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
1. แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. สำเนา Passport 1 ใบ
4. รูปถ่ายสีขนาด 2×2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมแว่น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่า Visa ของท่านจะผ่าน)
6. ใบจองโรงแรม/ที่พัก (Hotel Confirmation)

เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
ต้องแสดงสำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ *****

กรณีเป็นพนักงานบริษัท
ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร **ย้ำ** ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (Business)
ต้องมีหนังสือเชิญจากต่างประเทศ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา, ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ

เอกสารการประกอบยื่นขอวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์

ประเภทวีซ่า                                  ชนิดวีซ่า                           ค่าธรรมเนียมสถานฑูต           ระยะเวลาดำเนินการ
ท่องเที่ยว / ธุรกิจ (Single)             เข้าออกครั้งเดียว                 1,500 บาท                         4-7 วันทำการ
ท่องเที่ยว / ธุรกิจ (Double)            เข้าออกสองครั้ง                 2,200 บาท                         4-7 วันทำการ
ท่องเที่ยว / ธุรกิจ (Multiple)          เข้าออกหลายครั้ง                4,400 บาท                         4-7 วันทำการ
(อัตราค่าธรรมเนียม สถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์

สถานทูตอียิปต์ (Egypt Embassy of Thailand)
ที่อยู่: ชั้น 31 อาคารสรชัย ถ.สุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย
(ห่างจาก BTS เอกมัย ประมาน400เมตร)

วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์   เวลา  09.00 – 12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์    เวลา  14.30 – 15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ: 4-7 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูต)

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ