วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

Update: 10 Mar’16
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

สำหรับประเทศไทย ผู้สมัครต้องดำเนินการขอผ่าน TLScontact

ตั้งแต่วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ผู้สมัครทำวีซ่าต้องไปด้วยตัวเองที่ศูนย์วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค เพื่อทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและภาพถ่าย) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลวีซ่าเป็นเวลา 5 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสำหรับความปลอดภัยของระบบ VIS (ฐานข้อมูลวีซ่า) กรุณาตรวจสอบได้ที่ http://ec.europa.eu/vis

แม้ว่าท่านจะเคยเก็บข้อมูลทางชีวภาพบุคคล(พิมพ์ลายนิ้วมือ) ในการทำวีซ่าเชงเก้นครั้งก่อน และมีข้อความว่า VIS ระบุอยู่บนวีซ่าที่ทางสถานทูตได้ออกให้ และข้อมูลดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้บนระบบเป็นเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วยตนเอง (กรณียกเว้น: ผู้สมัครที่เดินทางกับบริษัททัวร์ที่ได้รับการยอมรับจากทางสถานทูต และ นักการทูตต่างชาติประจำพื้นที่กงสุล ) หากเคยทำการเก็บบันทึกลายนิ้วมือมาก่อน แต่คุณภาพข้อมูลดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์ ท่านอาจได้รับการร้องขอจากทางสถานทูตให้จัดบันทึกลายนิ้วมืออีกครั้งที่สถานกงสุล กรุงเทพฯ

ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตาเช่นคอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)

นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ปัจจุบัน ให้ยื่นผ่านตัวแทนของสถานฑูตฯ คือ TLScontact
Website: https://www.tlscontact.com/th2ch/page.php?pid=procedure

ขั้นตอนที่ 1: เลือกชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการ และ กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มออนไลน์

ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2ch

เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact โดยจำเป็นมาก เพราะขั้นตอนหลัก ๆ จะต้องทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ
– ลงทะเบียน (Register) โดยใช้ E-Mail และ Password ของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับ E-Mail ตอบกลับ เข้ามาทาง E-Mail ที่คุณใช้ลงทะเบียน ให้เข้าไปใน Mail นั้น แล้วกด ยืนยัน (Confirm) เพื่อการใช้งาน
– เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้ Log-in เพื่อกรอกข้อมูลวีซ่าขอคุณ (เว็บไซต์ https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php)
– เมื่อ Log-in แล้ว จะให้เลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปสวิสเซอร์แลนด์ของคุณ (ถ้าท่องเที่ยว ให้เลือกท่องเที่ยวระยะสั้น)
– กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ (กรอกไม่ครบ สามารถย้อนกลับมากรอกได้)
– เมื่อกรอกเสร็จครบถ้วน ให้แนบไฟล์รูปถ่ายของคุณ (ถ้าไม่มีไฟล์รูป Ditital ก็ไม่ต้องแนบไฟล์รูป ให้ผ่านขั้นตอนนั้น แล้วปริ้นต์ออกมา ค่อยแปะรูป ก็ได้เช่นกัน)
– เมื่อกรอกเสร็จแล้ว และคุณยืนยันข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะได้หมายเลขอ้างอิงสำหรับแบบฟอร์มออนไลน์ของคุณ

หมายเหตุ:
– การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของยื่นวีซ่า หากถ้าท่านไม่สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้งหมดในคราวเดียว สามารถกรอกเฉพาะข้อมูลที่ท่านมี แล้วเซฟไว้ก่อนได้ และค่อยกลับมากรอกเพิ่มเติมเมื่อท่านทราบ
– การจะจองคิวเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อน

ขั้นตอนที่ 2: ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด

เมื่อท่านกรอกข้อมูลวีซ่าครบถ้วน และยืนยันข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มแล้ว ท่านจะได้ไปต่อในกระบวนการที่ 2 คือ การจองคิวเพื่อยื่นเอกสาร และลงลายนิ้วมือที่สถานยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

ท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ปกติแล้ว การจองคิว จะให้จอง ณ วันทำการปกติ (ปิดเสาร์-อาทิตย์)

การเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการนัดหมาย
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ TLScontact ที่หมายเลข 02-696-3899

หมายเหตุ;
– โปรดทราบว่า การสมัครขอวีซ่านั้นผู้สมัครจะต้องมาทำการสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถส่งตัวแทนมายื่นเอกสารแทนได้ยกเว้น แต่ผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 12 ปี
– กรณีที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นต้องมายื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
– กรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่การสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
– ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงล้กษณะของดวงตา ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ เป็นต้น
– ท่านอาจไดรับคำร้องขอจากทางเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ใหยื่นเอกสารเพิ่มเติม
– หากคุณไม่สามารถมาตามที่นัดหมายได้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกลบภายในวันเดียวกัน และ ต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่เพื่ทำการนัดหมายอีกครั้ง

ข้อพึ่งระวังเมื่อเดินทางไปตามกำหนดเวลานัดหมาย
– ณ วันที่ไปยื่นเอกสารตามคิวที่คุณยื่นขอไว้ ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบเรียบร้อย
– เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่นั่งรอ ชื่อของคุณจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานของเราสามารถให้บริการท่านได้
– เมื่อเรียกชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่า คุณได้นำเอกสารมาครบถ้วนหรือไม่
– การนัดหมายของคุณจะถูกเลื่อนออกไป หากคุณลืมเอกสารมาแสดง ทั้งนี้ต้องทำการนัดหมายใหม่อีกครั้งเพื่อนำเอกสารมาแสดงให้ครบ
– หากเตรียมเอกสารมาไม่ครบ สามารถนำมาแสดงในภายหลังได้ แต่หากต้องการที่จะดำเนินการสมัครแล้วส่งเอกสารในภายหลัง ต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการนัดหมายครั้งที่สองด้วยตัวคุณเอง
– เมื่อเอกสารผ่านแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และ ค่าธรรมเนียมการบริการของ TLScontact
– หลังจากที่สถานกงสุลดำเนินการเรื่องวีซ่าให้คุณ (ระยะเวลาเฉลี่ยของการสมัคร คือ 10 วันทำการ แต่อาจใช้เวลาการดำเนินการมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ เช่น วีซ่าประเภทพำนักระยะยาว)
– หนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งคืนโดยจดหมายปิดผนึก ซึ่งจะได้รับแจ้งทางล็อคอินของคุณ และการส่งข้อความทางโทรศัพท์

———————————————–
บริการพิเศษศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact (Premium Service) ประกอบไปด้วย:
• พื้นที่บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลการสมัครยื่นขอวีซ่าของท่าน
• จัดเตรียมเครื่องดื่มร้อน,เครื่องดื่มเย็น และของว่าง ไว้บริการ
• ให้บริการความช่วยเหลือส่วนบุคคล ตามความต้องการของผู้มัคร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสมัครจนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครยื่นขอวีซ่า
• บริการถ่ายเอกสาร และการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต อีกทั้งเพื่อให้การสมัครยื่นขอวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ท่านยังสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกบอการยื่นขอวีซ่าของท่านได้จนถึงเวลา 16.30น.

การให้บริการพิเศษ ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact มีค่าธรรมเนียม 1,600 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน โดยค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมค่าบริการของทางศูนย์ TLScontact

หากท่านต้องการทำนัดหมายสำหรับบริการพิเศษนี้ (Premium service) กรุณาติดต่อกับทางเราโดยตรง ผ่านเบอร์ติดต่อ +66(0)2696 3888

หมายเหตุ:
• โปรดทราบว่า บริการนี้เป็นบริการพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครยื่นขอ วีซ่าเท่านั้น ดังนั้นจะไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาวีซ่า รวมถึงไม่มีผลต่อการเร่งระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัคร ราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
• ค่าธรรมเนียมการให้บริการพิเศษนี้ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ ในกรณีที่มีการถอนการสมัครยื่นขอวีซ่า
———————————————–

ขั้นตอนที่ 3: การเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน และจองคิวแล้ว ท่านต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการของท่าน ดังนี้;

เอกสารสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้น

เอกสารทั่วไปสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า
1. ใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ฉบับจริง
ให้ปริ้นต์ออกมา และต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่
*ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน

2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
– สีพื้นหลังสีขาว
– ขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.
– ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
– ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน)
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ
และเพื่อความชัดเจน

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่าสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามกำหนดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น ประเทศอื่น

4. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศ หนึ่งสำเน

5. ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
– บริษัทประกันต้องได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสาขาในกลุ่มประเทศเชงเก้น
– เงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่ต้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลัน
– วงเงินประกันภัยขั้นต่ำคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นทุกประเทศ
– รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับการรับรอง)

ข้อสังเกต:
– โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านสามารถเรียกคืนเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันได้หากวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ
– ไม่ควรซื้อการบริการหรือประกันใดๆ จากบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูต

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน: แบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว (Itinerary)
โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน

7. สำเนาการจองโรงแรม:
สำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง
*จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม

8. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่า และ สำเนา (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

หลักฐานการทำงานและหลักฐานการเงิน
1. หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ
ต้นฉบับ Bank statement สำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมีตราประทับของธนาคาร
หากมี ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาแสดงหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและต้น ฉบับ bank statement ของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมี ตราประทับของธนาคาร และ เขียนจดหมายแนะนำตัวของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางและระบุรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
*ระบุถึงชื่อผู้สมัครและจุดประสงค์ของบริษัท

3. หนังสือรับรองการทำงาน
มีหัวกระดาษของบริษัท ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, ระยะเวลาการทำงาน, ระบุวันที่ลางาน และเซ็นรับรองจดหมายด้วยผู้จัดการ หรือ หัวหน้างานของท่าน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
1. สูติบัตรฉบับจริง

2. สำเนาสูติบัตร

3. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร, ฉบับจริง
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

4. หนังสือรับรองจากทาง รร ว่ากำลังศึกษาอยู่

5. ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ, ฉบับจริง
– เอกสารอนุญาติให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศนั้นจำเป็น ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผู้ปกครองทั้งสองท่านไม่ได้เดินทางไปกับผู้เยาว์ เอกสารฉบับนี้ต้องออกโดยอำเภอ
– หรือ หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center)
6. เอกสารแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ, สำเนา
(จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่)
– ผู้ปกครองหย่าร้างกัน
– ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด (หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต)ดกดกดกดก
7. จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน(พร้อมกับเซ็นรับรอง)
ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการสมัครขอวีซ่า
8. เดเดเ

หมายเหตุ;
– หากเอกสารใดเป็นภาษาไทย กรุณานำเอกสารไปแปล (ภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการสวิสภาษาใด ภาษาหนึ่ง) ที่บริษัทแปลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสถานเอกอัคร ราชทูตฯ (รายชื่อสำนักแปล https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/thailand/fr/Translation%20offices_en.pdf)

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่น ๆ สามารถดูได้จากที่นี่
https://ch.tlscontact.com/th/bkk/page.php?pid=docs&l=th

ขั้นตอนที่ 4: มาที่ศูนย์ของ TLScontact

ให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน

กรุณารับทราบว่า การสมัครขอวีซ่านั้นผู้สมัครต้องมาทำการสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถส่งตัวแทนมายื่นเอกสารแทนได้

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า

ขั้นตอนที่ 6: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ มีรายละเอียดดังนี้;

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า

วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ

วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน

วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ

วีซ่าพำนักระยะยาว รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ยูโร (EUR)

60 EUR

35 EUR

64 EUR

39 EUR

4 EUR

บาท (THB)

2400 THB

1400 THB

2580 THB

1580 THB

180 THB

ค่าดำเนินการผ่าน TLScontact คนละ 863 บาท
ค่าส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS: 180 บาท

หมายเหตุ:
– ค่าธรรมเนียมสามารถชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ค่าธรรมเนียมในวันที่คุณได้ดำเนินการสมัคร ซึ่งอัตราที่ต้องชำระ จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่กำหนดโดย สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้
– ค่าธรรมเนียมของเงินสกุลบาทบนใบเสร็จอาจแตกต่างกับจำนวนที่ผู้สมัครต้องชำระจริง และใบเสร็จค่าธรรมเนียมจากสถานกงศุลจะระบุเป็นเงินสกุลยูโรเท่านั้น
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น
– ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 863 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)
– Reference: https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?id=cost_visa&l=th

ขั้นตอนที่ 7: การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด

โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact ที่ https://www.tlscontact.com/th2ch/page.php?pid=track_passport
ปกติแล้ว ระยะเวลาในการได้รับวีซ่า จะอยู่ที่ราว 10 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 8: การรับหนังสือเดินทาง

ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย

หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
• ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
• หนังสือมอบอำนาจ
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

สถานที่รับยื่นวีซ่า TLScontact

TLScontact เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น.

เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงว่าทางศูนย์TLScontact center ไม่มีบริการคูปองที่จอดรถ

ศูนย์ TLScontact
ที่อยู่: สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ของศูนย์ฯ +66 (0) 2696 3899
สามารถติดต่อตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
=======================================================================

 หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ