วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Australia)

Update: 04 Jan’16
ระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย (Australia)
บุคคล สัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย (Australia) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ประกาศ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ตัวแทนจากบริษัททัวร์ ตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ
และเอเจ้นท์ทุกท่านรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ(ฟรีแลนซ์)ที่ทำการยื่นใบสมัครแทนผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัคร

คุณสามารถขอนัดหมายเวลาได้โดยการส่งอีเมลมาที่ appointmentsagent.dibpth@vfshelpline.com และรอการตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันเวลานัดหมาย

กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 5 นาที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มใบสมัครถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ:ตัวแทนจากบริษัททัวร์ ตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ และเอเจ้นท์ทุกท่านรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ(ฟรีแลนซ์) ไม่สามารถยื่นใบสมัครได้โดยไม่ทำการนัดหมาย

Visa เพื่อการท่องเที่ยว

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ วีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้อยู่ได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น (นัอยกว่า 3 เดือน)

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารให้พร้อม

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่น
– แบบฟอร์ม 1419 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และ ลงนามโดยผู้สมัคร) (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

Australia Tourist Visa Application Form 1419

หนังสือเดิมเล่มจริง (ต้องมีอายุที่ครอบคลุมการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้า Visa เหลือ มากกว่า 3 หน้า
– หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
– สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ให้มีหน้ารายละเอียดของเจ้าของหนังสือเดินทาง และหน้า Visa Australia (ถ้ามี))
– รูปถ่ายใบใช้ในราชการ 2 รูป ฉากหลังสีขาว หรือสีอ่อน (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน และ เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)
– สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงถึงความสำพันธ์ของท่าน และถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
– หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อักษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์นั้น

– ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 3,650 THB
ค่าบริการของบริษํท VFS (ศูนย์บริการยื่นวีซ่า): 610 THB

– หลักฐานทางการเงิน
ขอเป็นหลักฐานจากธนาคาร หรือ สมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งแสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลีย ถ่ายเอกสารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ให้มีตัวจริง และ สำเนา) (สมุดเงินฝากนี้จะส่งคืนให้ภายหลังพร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)

กรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือ สปอนเซอร์
ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่าน
โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์

กรณีผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือสปอนเซอร์เป็นคนออสเตรเลีย
หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน
โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง โดยแสดงเป็น จดหมายเชิญจากเพื่อน, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ และ หลักฐานทางการเงินของเพื่อน

– หลักฐานการประกอบอาชีพ
ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ
ให้แสดง จดหมายต้นฉบับรับรองการทำงานจากนายจ้างของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อบริษัท ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาหยุดงาน

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้มีกิจการของตนเอง หรือ เป็นเจ้าของกิจการ
โปรดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้นงบดุลประจำปีที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
ให้ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

กรณีผู้สมัคร มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
– ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดา มารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือนี้ต้องรับรองและต้องออกโดยอำเภอ
– หรือ กรอกแบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอม) รับได้ที่สำนักงานการยื่นของวีซ่าออสเตรเลีย หรือจากเว็บไซต์
(หากผู้ปกครอง ได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่ามาด้วย)

กรณีผู้สมัคร มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป
– ต้องมีใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้
– ประกันสุขภาพ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
– ข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงว่า ผู้สมัคร จะเดินทางกลับคืนประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เดิมได้ปกติ (ถ้ามี)

หมายเหตุ:
– ผู้เดินทาง ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
– โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ได้ระบุในการขอไว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ และควารยื่นสำเนาที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วเท่านั้น
– โปรดอย่าจองหรือซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาในการพิจารณา และ อนุมัติวีซ่า: ประมาณ 7-10 วัน (โดยประมาณ)

ขั้นตอนที่สอง: การจองคิวนัดหมายการยื่นเอกสาร

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ตัวแทนจากบริษัททัวร์ ตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ
และเอเจ้นท์ทุกท่านรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ(ฟรีแลนซ์)ที่ทำการยื่นใบสมัครแทนผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัคร

คุณสามารถขอนัดหมายเวลาได้โดยการส่งอีเมลมาที่ appointmentsagent.dibpth@vfshelpline.com และรอการตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันเวลานัดหมาย

กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 5 นาที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มใบสมัครถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ: ตัวแทนจากบริษัททัวร์ ตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ และเอเจ้นท์ทุกท่านรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ(ฟรีแลนซ์)ไม่สามารถยื่นใบสมัครได้โดยไม่ทำการนัดหมาย

ขั้นตอนที่สาม: การติดตามหนังสือเดินทาง

ระยะเวลาในการพิจารณา และ อนุมัตวีซ่า: ประมาณ 7-10 วัน (โดยประมาณ)

ถ้าท่านยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครของท่านได้โดยใส่เลขที่อ้างอิงของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร
ที่เว็บไซท์: http://vfs-au.net/Thai/trackyourapplication.html

ที่อยู่สำหรับยื่นเอกสารวีซ่าออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS Australia)
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ: 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร: 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับผล: 10.00 น.- 16.30 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :+66(0) 267 23476 / 77 / 78 / 79
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

E-Mail: info.dibpth@vfshelpline.com
Website: https://visa.vfsglobal.com/tha/en/aus

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ