วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร (United Kingdom)

Update: 01 May’16
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรนี้ดำเนินการและบริหารงานโดยบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วีเอฟเอสจะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนในการยื่นคำขอวีซ่าเท่านั้น พนักงานของวีเอฟเอสไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆ ในผลของการพิจารณาคำขอวีซ่า
การตัดสินพิจารณาในการออกหรือในการปฏิเสธการออกวีซ่านั้นเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่สถานฑูตอังกฤษ (Entry Clearance Officer) เท่านั้น
บทบาทของวีเอฟเอสเป็นเพียงผู้ประสานงานในการติดต่อเกี่ยวกับคำขอวีซ่าแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลไบโอเมทริกซ์

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภทได้ล่วงหน้า 3 เดือนจากวันที่ท่านต้องการเดินทางไปสหราชอาณาจักร เราไม่แนะนำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ายืนยันการเดินทางก่อนได้รับวีซ่า

ขั้นตอนขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทของวีซ่า กรอกข้อมูลออนไลน์ และจองคิว ทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับ VFS UK

สำหรับประเภทท่องเที่ยว (Tourist & short stay visas)

1. กรอกแบบฟอร์ม On-Line ได้ที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/

เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เลือกลงทะเบียน (Register) ก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ถึงเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม On-Line ได้
โดยต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น และต้องจำ Log-in และ Password ที่จะใช้ให้ได้ เพราะต้องกลับมา Log-in อีกครั้ง

การดำเนินขั้นตอนทางออนไลน์มีสาระสำคัญ 4จุดใหญ่คือ
1 เพื่อกรอกใบคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งไปยังสถานทูตทางระบบออนไลน์ผ่านเวป “visa4uk”
2 เพื่อทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทาง VFS
3 เพื่อทำการจ่ายค่าวีซ่าออนไลน์
4 เพื่อไว้ติดตามผล
โดยข้อ1 และ 3 เราจะดำเนินการผ่าน เวป visa4uk
ส่วนข้อ2 และ 4 เราจะดำเนินการผ่าน เวป VFS UK

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้รอรับ E-Mail ตอบกลับมา แล้วเราจะสามารถเข้าไป Log-in ดำเนินการในขั้นต่อไปได้

2. ให้เรากลับมา Log-in เพื่อกรอกแบบฟอร์ม On-Line ที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/
การกรอกเอกสารใน “application form” ต้องค่อยๆกรอกอย่างละเอียด อ่านให้เข้าใจ และห้ามกดส่งเด็ดขาด จนกว่าจะแน่ใจว่าเรากรอกทุกอย่างครบถ้วน

ซึ่งคุณสามารถกรอก และ save ข้อมูลกี่ครั้งก็ได้ เข้าแล้วออก log in มาเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้
กรอกหน้านี้ ข้ามไปหน้านั้น save ไปเรื่อยๆ ได้ แต่เมื่อใดที่คุณกด ส่งข้อมูลไปกับทางสถานทูตแล้ว จะไม่มีโอกาสย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก
หมายเหตุ:*** สามารถกรอกแทนกันได้ ***
โดยเมื่อ Log-in เข้าไปแล้ว ให้ Click เลือก
If you are applying on behalf of some one else please select Apply For Someone Else แต่เวลายื่นเอกสาร ผู้เดินทางต้องไปยื่นด้วยตนเองเท่านั้น

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดส่งได้เลย และจะมีรายละเอียดให้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่่า
เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์เอกสารนี้และเซ็นชื่อในใบคำร้องฯที่ท่านได้กรอกไว้ หากท่านไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะที่ท่านกรอกคำร้องฯ ท่านสามารถลงชื่อเข้าระบบและสั่งพิมพ์ใบได้ในภายหลัง

4. จองคิวออนไลน์
ท่านจะต้องใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อขอนัดหมายเวลาการไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถดำเนินการจองเวลา เปลี่ยนแปลงเวลา หรือยกเลิกการนัดหมายได้ทางออนไลน์

*** ในขั้นตอนการจองคิว จะสามารถจองคิวได้หลังจากที่ส่งข้อมูลแบบฟอร์มแล้วเรียบร้อยเท่านั้น ***

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าเป็นไปได้โดยสมบูรณ์ ท่านต้องจองและเดินทางไปตามวันนัดหมายที่ศูนย์รับคำขอร้องวีซ่าในประเทศไทย ผู้ยื่นคำขอร้องวีซ่าเพื่อการเดินทางไปสหราชอาณาจักรทุกคนต้องทำการจองคิวเพื่อการนัดหมายก่อนยื่นเอกสาร ในปัจจุบันนี้ จะไม่มีการรับยื่นคำขอโดยการไปยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอร้องวีซ่าโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าแต่อย่างใดแล้ว

ในวันนัดหมาย ขอให้ท่านวางแผนเพื่อให้ไปถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 10 นาทีก่อนกำหนดนัดหมาย โดยนำหนังสือนัดหมายและชุดเอกสารคำขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และแบบระบุเอกลักษณ์ฉบับที่สองที่ยังไม่หมดอายุ ไปด้วย

เมื่อท่านเดินทางไปถึงศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว ท่านจะต้องรับหมายเลขคิว ขอให้ท่านรอจนถึงหมายเลขของท่านถูกเรียกเพื่อจัดทำคำขอของท่าน

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี เพราะท่านจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินนี้ในภายหลังเพื่อรับเอกสารคืน

หมายเหตุสำคัญ: ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารอื่นใดได้อีกเมื่อคำขอของท่านได้มีการยื่นที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว เอกสารที่ท่านได้ยื่นไว้ขณะที่ท่านจัดทำคำขอวีซ่าของท่านนั้น จะเป็นเอกสารเพียงชุดเดียวที่จะได้รับการพิจารณา

เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความทางอีเมล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงใบคำร้องฯของท่าน (หรือที่รู้จักกันว่า ‘GWF reference’) กรุณาบันทึกหมายเลขนี้ไว้ กำหนดวันนัดหมายของท่านจะต้องไม่นานเกินกว่า 90 วันหลังจากวันที่ซึ่งท่านได้กรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ของท่าน

ก่อนที่ท่านจะเซ็นชื่อลงในใบคำร้องฯของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบคำร้องฯมีความถูกต้อง และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านเป็นเอกสารที่แท้จริงและไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด หากท่านไม่มีเอกสารฉบับใด ท่านควรอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่มีเอกสารนั้น ท่านจะต้องไม่ยื่นเอกสารปลอมอย่างเด็ดขาด

ขั้นตอนที่ 2: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

ค่าธรรมเนียม อยู่ที่ 142 USD (โดยประมาณ)

ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตการ์ดเท่านั้น
เราไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อท่านได้ชำเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจากผู้ดูแลระบบการชำระเงินของเรา เวิลด์เปย์

ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกใบคำร้องขอวีซ่าและประสงค์จะขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน กรุณากรอก refund request form ของเรา ทั้งนี้หากถ้าท่านได้ให้ข้อมูลไบโอเมทริกซ์เรียบร้อยแล้วหรือคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่าจะจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรหรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตให้ท่าน ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า terms and conditions

ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผิดประเภท ท่านต้องยกเลิกใบคำร้องขอวีซ่านั้นและยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนและเริ่มกรอกใบคำร้องขอวีซ่าใหม่ new application ## ไปตามกำหนดเวลานัดหมายของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ท่านจะต้องทำการนัดหมายและไปตามกำหนดเวลานัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเรา เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือของท่าน (เราเรียกข้อมูลนี้ว่า ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของท่าน) ซึ่งท่านต้องดำเนินการเรื่องเอกสารด้วยตนเอง

เมื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จองคิวเรียบร้อย และ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เต็มเอกสารให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมเอกสาร

1) หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง มีวันเดินทางเหลือตลอดทั้งการเดินทาง อย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป
พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี Pasport เล่มเก่า ให้เตรียมมาด้วย)
2) ใบสมัครคำร้องขอวีซ่า (save เก็บไว้ในคอมเป็น PDF ซึ่งให้ปริ้นต์ออกมาใช้ยื่นด้วย) โดยเข้าไปที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/ และ log-in เข้าไป Save เอกสารมาได้เลย

3) ใบนัดหมาย Appointment ที่ได้จองคิวนัดไว้กับ VFS UK
4) ใบเสร็จค่าทำเนียมวีซ่า เพื่อไว้ใช้ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว
5) รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาด 45×35 มิลลิเมตร (หรือขนาดประมาณ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6) สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / ทะเบียนสมรส หรือใบหย่ / ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

7) เอกสารรับรองการทำงาน
กรณีเป็นพนักงานบริษัท
ยื่นใบรับรองการทำงาน ที่ออกมาจากบริษัทที่ทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
– ระบุชื่อบริษัท
– ตำแหน่งผู้ของผู้ยื่นวีซ่า
– เงินเดือน
– วันที่เริ่มทำงาน
– ระบุวันที่ให้หยุดเพื่อเดินทางไปอังกฤษ

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
– ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
– ยื่นสำเนา ใบทะเบียนการค้า และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา
– หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
– หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬมนั้น ๆ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทาง ใช้หนังสือราชการ
– หนังสือเชิญจากต่างประเทศ
– หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ จากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้เดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ

กรณีผู้เดินทาง แบบธุรกิจ
ให้ยื่นหนังสือเชิญ ประชุม เยี่ยมเยียน ดูงาน จากบริษัท หรือ องค์กรจากต่างประเทศ

8) หลักฐานทางการเงิน ได้แก่
สมุดบัญชีเล่มจริง โดยฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน
และให้ถ่ายสำเนาทุกหน้า ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มายื่นด้วย
หรือ Bank Statement จาก ธนาคาร
(กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน)
(ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย)
(กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย)

9) ข้อมูลแผนการเดินทาง (Itinerary)
10) ใบจองตั๋วเครื่องบิน (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าอังกฤษจะผ่านแล้วเท่านั้น) ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน
11) หลักฐานที่พักในอังกฤษ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง
กรณีพักที่โรงแรม
*** ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ ***

กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ
ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุถึง ชื่อ-นามสกุล ผู้เชิญ / สถานที่พัก ระยะเวลาในการพำนัก / พร้อมแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน

12) ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่ำ 2,000,000.00 บาท

หมายเหตุ:
– โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการขอวีซ่า
– กรณีผู้เดินทางมีอายุเกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย
– กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดาท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอม จากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากการหน่วยรับยื่นวีซ่า ให้บิดาและมารดาเป็นผู้เซ็นต์

รายละเอียดเรื่องการรวบรวมเอกสารทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ https://www.gov.uk/government/publications/visitor-visa-guide-to-supporting-documents

ขั้นตอนที่ 4: ยื่นเอกสารกับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร (VFS-UK)
ที่อยู่
อาคารเดอะ เทรนดี้
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:
วันจันทร์ – วันศุกร์
08:30-15:00

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):
วันเสาร์
08:30-12:00

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
10:00-16:00
วันเสาร์
08:30-12:00

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแล้ว

บริการ SMS–ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน

SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านและทางที่อยู่อีเ มลที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน เพื่อแจ้งสถานภาพของคำร้องของท่านท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจำนวนมาก ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งว่าคำร้องของท่านกำลังดำเนินการอยู่

บริการนี้จะมีให้ท่านเลือกภาษาในการส่ง SMS ตามที่ท่านเลือก (เลือกรับข้อความได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในท้ายสุด ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจากยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีแจ้งว่าได้มีการพิจารณา วีซ่าของท่านแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการชำระเงิน 75 บาทเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า

แบบฟอร์มขอใช้บริการ SMS สามารถดาวน์โหลดได้และกรอกให้เรียบร้อยก่อนมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่
http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/pdf/Application_Form_Final_Thai.pdf

หมายเหตุ:
ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าอังกฤษ
โดยประมาณ ภายในเวลา 15 วันทำการ (หรือมากกว่า)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรไม่อาจรับประกันผลการพิจารณาหรือระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาได้ และสำนักงานฯ ไม่สามารถรับประกันการส่งคืนหนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ ภายในกรอบเวลาใดได้

ที่เป็นเช่นนี้เพราะคำขอวีซ่านั้นจะได้รับการประเมินพิจารณาเป็นรายบุคคล และสภาพการณ์ของแต่ละบุคคลย่อมหมายถึงว่าระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาอาจแตกต่างกัน และอาจใช้เวลานานในการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละกรณี ฉะนั้น ท่านจึงต้องรอจนกว่าจะมีการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเสร็จสิ้น

รับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนได้อย่างไร?
ในการที่จะรับคืนเอกสารและหนังสือเดินทางของท่านนั้น ท่านต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าของวีเอฟเอสโกลบอล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านได้ยื่นเอกสารและหนังสือเดินทางไว้

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ