Italy Flag

วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี (Italy)

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศอิตาลี (Italy) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในอิตาลีแบบท่องเที่ยว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าสำหรับประเทศอิตาลี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเข้าประเทศอิตาลี เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศอิตาลี อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนแน่นอน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตอิตาลีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบของท่านด้วย
ทำให้ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและเตรียมเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น

สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศการเปิดให้บริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 คนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ด้วยตนเองเท่านั้น ภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 12:00 และ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 16:00 ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี”

– ผู้ที่สมัครขอวีซ่าเป็นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรูปดิจิตอลหนึ่งรูป
– ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
– เมื่อผู้เดินทางเข้าสู่เขตเชงเกน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางผ่านระบบ VIS

ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี (พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)

ขั้นที่ 1: เตรียมเอกสาร

1. ใบคำร้องขอวีซ่าซึ่งกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถรับใบคำร้องที่กรอกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้)

2 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ตั้งใจจะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น พร้อมสำเนา 2 ชุด

3 รูปถ่ายสี ที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ถ่ายชัดเจน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

4 เอกสารประกันการเดินทาง (วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศอิตาลี และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น รายชื่อของบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตนั้นสามารถ
ตรวจสอบได้ที่สถานทูตและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่สมรสของบุคคลในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถยกเว้นเอกสารประกันการเดินทางได้

5 เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket Itinerary) ไปและกลับจากประเทศอิตาลีหรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่านจะผ่าน) ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ

6. โปรแกรมการเดินทาง (Travel Itinerary)

7. เอกสารการจองที่โรงแรมหรือที่พัก (Hotel booking)
– ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครบทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
– กรณีที่ไปพักบ้านญาติ หรือเพื่อนที่อิตาลี ต้องมีใบเชิญจากญาต หรือเพื่อน ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของประเทศอิตาลีที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อขอเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในอิตาลี *การได้หนังสือเชิญมิได้หมายความว่าจะได้รับการยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือวีซ่าจะได้รับอนุมัติเสมอไป

8 เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน) ที่แสดงสถานภาพปัจจุบันให้เห็นว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก
– ในกรณีผู้สมัครวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่น เอกสารการ จดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้
– กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรอง จาก ธนาคาร (Bank Statement)
– หลักฐานการเงิน ของบุคคลอื่น หรือ ของ บริษัท ที่รับรองค่าใช้จ่าย “ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้”
– เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล ของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ “ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้เช่นกัน”
– กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส เพื่อแสดงความสัมพันธ์

9. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท) หรือ หนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา (ในกรณีที่ยังคงสถานะ เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา)

10 คู่สมรสของคนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นจะต้องแสดงหนังสือครอบครัวหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นเอกสารตาม ข้อ (4, 7, 8)

11 เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีเอกสารไปสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางที่ออกมาจากอำเภอเท่านั้น (อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร)

12 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนั้นจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานเอกอัคราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

สำหรับกรณีอื่น ๆ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา
– แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอิตาลี องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง
– อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญ การประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตร เข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ
– เอกสารการลงทะเบียนเรียน
– หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนในอิตาลี

หมายเหตุ
– เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน
– ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า ย่อมจะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า

ขั้นที่ 2: ค่าวีซ่า และ ค่าบริการของ VFS

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
มี 2 ส่วนที่ต้องชำระ ดังนี้
1) วีซ่าท่องเที่ยว: 60 EUR หรือ 2,521 THB

2) ค่าดำเนินการของ VFS ท่านละ 500 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

อื่น ๆ
ค่าส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า
ทั้งนี้การบริการนี้เป็นการบริการที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่าน

*** ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ:
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
– ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 60 ยูโร หรือเทียบเท่ากับ 2521 บาท
– เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 35 ยูโร หรือเทียบเท่ากับ 1471 บาท
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างนี้
> เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
> วีซ่าเพื่อการศึกษาทุกประเภท

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับ:
> เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี
> ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (ที่ได้รับอนุญาตจากสถานทูต)
> ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน;
> คู่สมรสและบุตรของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

ขั้นที่ 3: การยื่นเอกสาร

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร: (02) 118 7001

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 15 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น จะถูกพิจารณาโดยประมาณ 3-4 วัน
หมายเหตุ: การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่ไม่ครบท่วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน.

ขั้นที่ 4: การติดตามสถานะการยื่นคำร้อง

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว ได้ที่เว็บไซท์นี้
http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/track_application.html

ขั้นที่ 5: รับเล่มคืน

หลังจากทราบผมว่าวีซ่าผ่าน หรือไม่ผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับเล่มคืน ได้ 2 แบบ คือ

1. รับเล่มคืนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอิตาลี
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. บริการส่งทางไปรณีย์ EMS
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ได้ซึ่งสามารถจัดส่งหนังสือเดินทางคืนไปยังสำนักงานหรือที่บ้านของ
ท่าน ผ่านทางบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท (ทั่วประเทศไทย) ต่อหนังสือเดินทางหนึ่งเล่ม (ท่านสามารถเลือกใช้บริการนี้ และจ่ายค่าบริการ ณ เค้าน์เตอร์ที่ยื่นชำระค่าวีซ่า)

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ