Spain Flag

วีซ่าท่องเที่ยวสเปน (Spain)

Update: 05 Mar’19
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศสเปน (Spain) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในสเปนแบบท่องเที่ยว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)

วีซ่าเข้าประเทศสเปน เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศสเปน อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนแน่นอน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตสเปนออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบของท่านด้วย
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

*** ทำให้ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและเตรียมเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ***

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเทศสเปน แบบ Tourist & Family Visit Visa (พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)

ขั้นที่ 1: เตรียมเอกสาร

1. Download ใบ Checkllist การเตรียมเอกสารได้ที่: https://thailand.blsspainvisa.com/pdf/Checklist-Tourism-Family.pdf

2. กรอกแบบฟอร์ม Online และ Print ออกมาก ที่ https://thailand.blsspainvisa.com/mobile-biometric.php(กรณีที่ต้องเซ็นให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น)

3. Passport เล่มจริง มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา 2 ใบ

4. รูปถ่ายสี โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร (EUR) หรือ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศสเปน และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น รายชื่อของบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่สถานทูตและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่สมรสของบุคคลในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถยกเว้นเอกสารประกันการเดินทางได้

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket Itinerary) ไปและกลับจากประเทศสเปนหรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่านจะผ่าน) ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ

7. ใบกำหนดการเดินทาง (Itinerary)

8. เอกสารการจองที่โรงแรมหรือที่พัก (Hotel booking) (ไม่แนะนำให้จ่ายเงินห้องพัก จนกว่าวีซ่าท่านจะผ่าน)

– ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครบทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม

– (กรณีที่ไปพักบ้านญาติ หรือเพื่อนที่สเปน) ต้องมีใบเชิญจากญาติ หรือเพื่อน และมีลายเซ็นต์ จาก “Policia Nacional” จากทางสเปน (Yellow Paper) และต้องมี สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบ DNI จากผู้อาศัย ที่เชิญท่านไปเยี่ยมจากสเปน โดยในเอกสาร จะต้องชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่ และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของประเทศสเปนที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อขอเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน *การได้หนังสือเชิญมิได้หมายความว่าจะได้รับการยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือวีซ่าจะได้รับอนุมัติเสมอไป

9. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน) ที่แสดงสถานภาพปัจจุบันให้เห็นว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก

– ในกรณีผู้สมัครวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่น เอกสารการ จดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้

– กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรอง จาก ธนาคาร (Bank Statement)

– หลักฐานการเงิน ของบุคคลอื่น หรือ ของ บริษัท ที่รับรองค่าใช้จ่าย “ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้”

– เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล ของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ “ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้เช่นกัน”

– กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส เพื่อแสดงความสัมพันธ์

10. (สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานเอกชน) ต้องยื่น หนังสือรับรองการทำงาน (มีตราประทับบริษัท) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลาหยุด (วันที่ขอใบรับรองฯ ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า)

(ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ) ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท (วันที่ขอใบรับรองฯ ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า)

(ในกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา) ยื่นหนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา (วันที่ขอใบรับรองฯ ต้องไม่เกิน 1 เดือน

นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า)
11. คู่สมรสของคนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นจะต้องแสดงหนังสือครอบครัวหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน

12. (กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องมีเอกสารไปสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางที่ออกมาจากอำเภอเท่านั้น (อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร)

13. (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (Work Permit) และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) (ทั้งตัวจริงและสำเนา) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานเอกอัคราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

*** เอกสารทั้งหมด ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเอกสารใดเป็นภาษาอื่น ๆ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่น ***

สำหรับกรณีอื่น ๆ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา
– แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง
– อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญ การประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตร เข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ
– เอกสารการลงทะเบียนเรียน
– หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน

หมายเหตุ
– เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน
– ** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า ย่อมจะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า

ขั้นที่ 2: ค่าวีซ่า และ ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า BLS

ค่าวีซ่า
วีซ่าเชงเก้น (Tourist) (Type: A, C) วีซ่าพำนักระยะสั้น: 2,230 THB/ท่าน
วีซ่าเชงเก้น (Tourist) (Type: A, C) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี: 1,300 THB/ท่าน

ค่าบริการของ BLS International:
ผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 575 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

และถ้าหากท่านต้องการใช้บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า

ทั้งนี้การบริการนี้เป็นการบริการที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นแต่ละท่าน
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ:
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:
(a) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
(b) เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย คุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
(c) นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่เดินทางเข้าประเทศสเปนเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในคำแนะนำมาตรา 2005/761/EC ของรัฐสภาของประเทศในกลุ่มยุโรป และ นิติบัญญัติที่ระบุไว้ในวันที่ 28 กันยายน 2005)
(d) ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
(e) คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

ขั้นที่ 3: การนัดหมาย (จองคิว) เพื่อยื่นวีซ่า

การนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่า สามารถเข้าไปนัดหมายได้ที่ เว็บไซท์
https://thailand.blsspainvisa.com/thai/book_appointment.php

ขั้นที่ 4: ยื่นเอกสาร

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสาร ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ ที่นี่;
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน – ประเทศไทย
BLS International (Thailand) Ltd.
Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399
สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110

เวลารับยื่นเอกสารขอวีซ่า;
08:30 ถึง 12:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
13:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

เวลาเวลารับคืนหนังสือเดินทางคืน;
14:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

โทรศัพท์+662-2583524 (เวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 16:00 ชั่วโมง (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

ระระเวลาดำเนินการวีซ่า
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 7-14 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่
เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง หรือ ส่ง EMS กลับ
ไปยังที่อยู่ของท่านเท่านั้น (สถานฑูตฯ แนะนำให้ท่านใช้บริการ EMS ซึ่งสะดวกกว่ามาก)

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่า

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ เว็บไซท์ https://thailand.blsspainvisa.com/thai/track_application.php

ขั้นที่ 6: รับเล่มคืน

หลังจากทราบผมว่าวีซ่าผ่าน หรือไม่ผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับเล่มคืน ได้ 2 แบบ คือ

1. รับเล่มคืนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าสเปน
เวลาเวลารับคืนหนังสือเดินทางคืน;
14:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

2. บริการส่งทางไปรณีย์ EMS
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ได้ซึ่งสามารถจัดส่งหนังสือเดินทางคืนไปยังสำนักงานหรือที่บ้านของ
ท่าน ผ่านทางบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 350 บาท (ทั่วประเทศไทย) ต่อหนังสือเดินทางหนึ่งเล่ม (ท่านสามารถเลือกใช้บริการนี้ และจ่ายค่าบริการ ณ เค้าน์เตอร์ที่ยื่นชำระค่าวีซ่า)

ข้อมูล: https://thailand.blsspainvisa.com/#

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ