วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไหน?
สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเช็ค ได้ที่สถานทูตสาธารณรัฐเช็ค กรุงเทพฯ

ต้องขอวีซ่าประเภทไหน?
การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในสาธารณรัฐเช็คแบบท่องเที่ยว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)
สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech) เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศสาธารณรัฐเช็ค อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนแน่นอน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

ทำให้ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและเตรียมเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น และต้องนัดคิดยื่นวีซ่าอีกด้วย

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด?
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5-7 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็ค (สำหรับการท่องเที่ยว)

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

1) แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ตามไฟล์แนบ ชื่อ 01. Czech Visa Application Form)
2) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนา 1 ชุด
3) หนังสือเดินทาง (Passport) และ สำเนาอายุของหนังสือเดินทาง ที่ยังใช้งานได้ จะต้องเกินกว่า ระยะเวลา ที่คาดว่า จะพำนัก อยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 6 เดือน
4) ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
5) หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
– สำหรับพนักงานบริษัทฯ ให้ยื่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ที่ระบุบริษัท ตำแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน วันลาหยุด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และ ตราประทับบริษัท
– สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้ยื่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้ยื่น จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6) หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
7) หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ(ตัวจริงและสำเนา) ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก (อย่าพึ่งจ่ายเงินค่าที่พัก จนกว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)
8) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (อย่าพึ่งชำระเงินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)
9) หลักฐานการทำประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 EUR หรือ 1,500,000 บาท
ครอบคลุมระยะเวลาในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
10) หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
11) ค่าธรรมเนียม วีซ่า: 2,616 บาท (ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานฑูตแจ้งเป็นสำคัญ) (ในสถานฑูต ให้ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น).

หมายเหตุ: ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 2: นัดคิวยื่นวีซ่า

ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และ ต้องนัดคิวยื่นวีซ่าผ่านเว็บ https://visapoint.eu/disclaimer

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเอกสาร

ที่อยู่
สถานกงสุลและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เลขที่ 71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์: www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์: bangkok@embassy.mzv.cz
วัน – เวลาทำการแผนกวีซ่า: วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.

ขั้นตอนที่ 4: รับเล่มคืน

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5-7 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

ส่วนกำหนดการรับเล่มคืนที่แน่นอน หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันรับเล่มคืนอีกครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ