วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Canada)

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา (Canada)
บุคคลสัญชาติไทยมีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศแคนาดา (Canada) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

1. ใบเช็คลิสต์ (Checklist) เลขที่ IMM5484 (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
2. กรอกแบบฟอร์ม Application Form (IMM5257) และ Family Information (IMM5645E) เสร็จแล้วปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
3. กรอกแบบฟอร์ม Completed Family Information (IMM5645) และปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
4. กรอกส่วนเพิ่มเติม สำหรับเอกสาร (Completed Schedule 1) (IMM5257 – Schedule 1) และปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
5. กรอกส่วนเพิ่มเติม สำหรับเอกสาร Statutory Declaration of Common-law Union (IMM5409) และ Representative Form (IMM5476) และปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (และค่าธรรมเนียมทำข้อมูลส่วนบุคคลแบบ Biometric (ลายพิมพ์นิ้วมือ))
7. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ใบ
9. รูปถ่ายสี ขนาด 35mm x 45 mm พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป (รายละเอียดของรูปถ่าย ให้ดูที่ (Photospecs-e) (ด้านหลังภาพ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และ วันเดือนปีเกิด)
10. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท)
11. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้ ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท)
(เป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับของธนาคาร) (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
12. สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง
13. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่า Visa ของท่านจะผ่าน)
14. ใบจองโรงแรม/ที่พัก (Hotel Confirmation)
15. กำหนดการท่องเที่ยว (Itinerary)
16. กรอกแบบคำให้ความยินยอมของ VFS และปริ้นต์

เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี
1. สำเนาใบสูติบัตร
– ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
– ภาษาอังกฤษ (แปล)
2. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)

กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่
1. หนังสือรับรองการเรียน จากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ มีลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจของโรงเรียน และตราประทับของสถานบันการศึกษานั้น ๆ

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ (แปล)
– สำเนาใบทะเบียนการค้า (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
2. หลักฐานการเงินของบริษัท
– จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน พร้อมตราประทับจากธนาคาร
– Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศแคนาดา

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
Temporary Resident Visa (Single Entry): 3,000 THB

ค่าธรรมเนียมทำ Biometic (กรณีสถานฑูตต้องการให้ดำเนินการ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล)
ค่าธรรมเนียมอยู่ที่: 2,550 THB

ค่าธรรมเนียมบริการ VFS
สำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่าน: 680 THB/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่าน ต้องจ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน (ออกโดยธนาคารในประเทศไทย) หรือ แคชเชียร์เช็ค (ที่ออกโดยธนาคารสาขาในกรุงเทพเท่านั้น)
หมายเหตุ: ตั๋วแลกเงินและแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารรับรอง ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 180 วัน เมื่อมาถึงศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตฯเป็นหลัก)

ขั้นตอนที่ 2: ยื่นเอกสาร

สถานที่ยืนเอกสารเพื่อขอวีซ่าแคนาดา
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Canada
อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 เลขที่ 10/198-201
สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า นานา

เวลาทำการศูนย์ฯ: 09.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า)
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: 10.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประการศแจ้งล่วงหน้า)

สายด่วน +66 22 639107
อีเมล Info.canbkk@vfshelpline.com
เว็บไซต์ www.vfsgolbal.ca/Canada/Thailand

ระยะเวลาในการดำเนินการ:
อย่างน้อย 12 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูต)

ขั้นตอนที่ 3: การติดตามผลการสมัคร

ในการติดตามสถานภาพของคำขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเพื่อการศึกษา และวีซ่าเพื่อการทำงาน)หรือคำขอเอกสารเดินทางของผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา ณ.ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในกรุงเทพมหานคร โปรดคลิกที่เว็บเชื่อมโยงข้างล่างนี้

http://www.vfsglobal.ca/canada/thailand/thai/track_your_application.html

ขั้นตอนที่ 4: รับเอกสารคืน

การรับเอกสารคืน
ผู้สมัครสามารถเลือกรับเอกสารหรือใช้บริการจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ หลังจากการพิจารณาวีซ่าเสร็จสิ้นโดยสถานทูตแคนาดา ตามรายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครสามารถรับเอกสารคืนได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยต้องมีใบมอบอำนาจ (ใบรับมอบอำนาจ ตามไฟล์แนบด้านล่าง) พร้อมบัตรประชาชนของผู้กระทำการแทน ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ และทางเราจะส่งรายละเอียดให้ท่านผ่านทางอีเมล

2. ผู้สมัครสามารถเลือกรับเอกสารกลับคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยเขียนที่อยู่จัดส่งถึงตัวท่านเองและชำระค่าบริการจัดส่งเป็นเงินสดแนบรวมกับเอกสารในซองจดหมาย ณ.วันที่ส่งเอกสารสมัครวีซ่า

หมายเหตุ:
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งถึงหมายเลขติดตามสถานภาพคำขอภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ทางศูนย์ได้รับเอกสารและดำเนินการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อย

บริการเสริม

ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
ผู้สมัครสามารถขอรับบริการเสริม เพื่อแจ้งเตือนสถานภาพคำขอของคุณผ่านข้อความทางระบบโทรศัพท์ โดยชำระค่าบริการข้อความ 60 บาท เป็นเงินสด

บริการส่งเอกสารกลับผ่านทางไปรษณีย์
กรณีไม่ต้องการมารับหนังสือเดินทาง และวีซ่า ณ สถานที่ยืนเอกสารที่ VFS
คาจัดส่งเอกสารกลับคืนทางไปรษณีย์ 198 บาท เป็นเงินสด แนบรวมมาในซองกับเอกสาร ณ.วันที่ทำการจัดส่งแบบคำขอ

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ