วีซ่าท่องเที่ยวจอร์แดน (Jordan)

Update: 21 Dec’17
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์แดน (Jordan) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ปัจจุบัน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (The Hashemite Kingdom of Jordan) อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทย (Thai Citizen) และอีกหลากหลายประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว สามารถขอวีซ่าแบบ Visa On Arrival (VOA) ที่สนามบิน Queen Alia International Airport ณ กรุงอัมมาน (Amman) และ สนามบินนานาชาติ King Hussein International Airport ณ กรุง Aqaba ได้แล้ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าจากประเทศของตนแต่ประการใด

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน

(กรณีท่องเที่ยว) (Visa On Arrival)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงยังประเทศไทย และมีหน้าที่ว่างมากกว่า 2 หน้า
2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (Copy Passport)
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่น
4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
5. กรอกใบ Visa On Arrival ที่ช่องยื่นขอวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียม Visa on Arrival เข้าประเทศจอร์แดน

วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (อายุ 1 เดือน):      40 JOD (Jordan Dinar) (ประมาณ 56 USD)
วีซ่าเข้า-ออก สองครั้ง (อายุ 3 เดือน):     60 JOD (Jordan Dinar) (ประมาณ 85 USD)
วีซ่าเข้า-ออก หลายครั้ง (อายุ 6 เดือน):   120 JOD (Jordan Dinar) (ประมาณ 170 USD)
*ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสดเท่านั้น
*อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากบิดา หรือ มารดา และบัตรนักเรียนนักศึกษา

เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม

สำหรับใช้เป็นเอกสารที่เพิ่มน้ำหนักถึงฐานะทางการเงิน และ หน้าที่การงาน ของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต.ม อาจจะขอดูเป็นบางคน
1. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท)
2. นามบัตร (ภาษาอังกฤษ)
3. สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
4. กรณีเป็นเจ้าของบริษัท

กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี
1. สำเนาใบสูติบัตร
– ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
– ภาษาอังกฤษ (แปล)
2. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)

***สำหรับคนไทย สามารถเข้าผ่านทางสนามบิน Queen Alia International Airport ณ กรุงอัมมาน (Amman) และ สนามบินนานาชาติ King Hussein International Airport ณ กรุง Aqaba เท่านั้น ***

*** ส่วนการผ่านแดนจาก Wadi Araba จะอนุญาตให้เฉพาะนักท่องเที่ยวสัญชาติอิสราเอล เท่านั้น ***

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก Jordan Tourism Website
http://international.visitjordan.com/generalinformation/entryintojordan.aspx

เอกสารการประกอบยื่นขอวีซ่า

รายชื่อประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival ได้

Asia
Andorra , Bahrain , Bhutan , Brunei , Burma , China , Taiwan , Hong Kong, Indonesia , Israel , Japan , Kazakhstan, Kuwait , Kyrgyzstan , Lebanon , Macau , Malaysia , Maldives , North Korea , Oman , Palestine/ PNA Passport Holders , Qatar , Russia , Saudi Arabia , Singapore , South Korea , Syria , Tajikistan , Thailand , Turkey , Turkmenistan , United Arab Emirates , Uzbekistan

Europe
Armenia , Austria , Azerbaijan , Belgium , Belarus , Bosnia &Herzegovina , Bulgaria , Croatia , Cyprus , Czech Republic , Denmark , Estonia , Finland , France , Georgia , Germany , Greece , Holland , Hungary , Iceland , Ireland , Italy , Kosovo , Latvia , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Macedonia , Malta , Monaco , Norway , Poland , Portugal , Romania , San Marino , Slovakia , Slovenia , Spain , Sweden , Switzerland , Turkey , Ukraine , United Kingdom & North Ireland , Vatican City , Serbia

North America
Canada , Mexico , United States of America , Antigua and Barbuda , Bahamas , Barbados , Costa Rica , Dominica , Dominican Republic , Grenada , Guatemala , Haiti , Honduras , Jamaica , Nicaragua , Panama , El Salvador , Trinidad and Tobago

South America
Argentina , Bolivia , Brazil , Chile , Ecuador , Guyana , Paraguay , Peru , Surinam , Uruguay , Venezuela

Africa
Algeria , Cape Verde , Egypt , Lesotho , Malawi , Mauritius , Montenegro , São Tomé and Príncipe , Seychelles , South Africa , Rwanda, Tunisia , Zimbabwe

Caribbean Sea
Saint Kitts and Nevis , Saint Lucia , Saint Vincent

Ocean Asia
Australia , Federal States of Micronesia , Fiji , Kiribati , Marshall Islands , New Zealand , Samoa , Solomon Islands , Tonga, Nauru

Pacific Ocean
Tuvalu , Vanuatu

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ