วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ (Greece)

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศกรีซ (Greece) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

วีซ่าเข้าประเทศกรีซ เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schengen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศกร๊ซ อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen)
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถยื่นแทนกันได้

เอกสารการประกอบยื่นขอวีซ่า

1) แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form) ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง

2) หนังสือเดินทาง (Passport)
> ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ
> มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า
> สำเนาหน้า Passport 1 ชุด
> หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย

3) รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 3.5 ซม. X สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพ

4) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ
> สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
> ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่ม (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
> สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุ
อย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ: เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

5) *หลักฐานการทำงาน (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด) ได้แก่
> สำหรับพนักงาน ให้ยื่น จดหมายรับรองการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน เงินดือน ระบุวันลาหยุด และเซ็นรับรองโดยหัวหน้าบริษัท และมีตราประทับบริษัท (จดหมายให้เป็นภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน เช่น หลักฐานการชำระภาษีเงินได้
> ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)
> ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
หมายเหตุ: เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

6) หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) เช่น
> สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน
> กรณีไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท

7) สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ

8) หลักฐานที่พำนัก เช่น
> หลักฐานการจองโรงแรม
> หากพำนักในบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ

9) สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น

10) กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้
> กรณีไปประชุม ต้องมีจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์ ถึงแผนกวีซ่า (กรณีติดต่อธุรกิจหรือประชุม) ระบุชื่อ และวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญนั้นๆ (เป็นภาษาอังกฤษ)
> กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรองลายเซ็นต์จากสถานีตำรวจในท้องที่ และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อสมัครวีซ่าด้วยตนเอง

11) * ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี
> ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้อง ออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
หมายเหตุ: เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

12) *สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ: เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

13) *ลูกเรือสัญชาติไทย (Seaman book) หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในกรีซ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภาพ (Medical Examination Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าปลอดจากโรตติดต่อ และต้องมีสัญญาจ้างงานหรือจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรีซด้วย
หมายเหตุ: เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

14) ผู้ที่เป็นภรรยาของชาวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถานะภาพครอบครัวจากที่ทำการท้องที่ของตนในกรีซ

15) เอกสารเพื่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง

หมายเหตุ:
– สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***
– ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

*** No. 4*, 5*, 11*, 12*, 13* เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ***

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีก 2,400 บาท (ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึนอยู่กับสถานฑูตเป็นสำคัญ)

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด?

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 7 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไหน?

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเยอรมนีได้ที่สถานทูตกรีซ กรุงเทพฯ

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย
VISA SECTION, EMBASSY OF GREECE IN BANGKOK
เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม
บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.
Tel. 02-667 0090 (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 – 15.00 น.)
Fax. 02-667 0093 E-mail: gremb.ban@mfa.gr

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ