เปิดรับยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศลแล้ว !!

France Flag

วีซ่าฝรั่งเศส (France)

Update: 12 Sep’22
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (France) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

วีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศฝรั่งเศส อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ประกาศการเก็บข้อมูลตัวบุคคลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biomatic)
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นต้องมาให้เก็บข้อมูลตัวบุคคลด้วยระบบไบโอเมตริก คือ การสแกนลายนิ้วมือทั้งสิบของท่าน ทำให้ท่านต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น!
(ยกเว้น กรณีที่ท่านเคยสแกนนิ้วมือแล้วเท่านั้น ถึงจะให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนได้)

หมายเหตุ:
– กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า “VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ
– กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ มาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า
– กรณีที่ท่านเคย สแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้อง สแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง
– ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียน

เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact

Website สำหรับลงทะเบียน คือ: Click ที่นี่ !!

หมายเหตุ:
ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

เอกสารสำหรับการพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน
1. ปริ้นต์ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น 
2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน 6 เดือนล่าสุด
3. หนังสือเดินทาง (Passport) (ฉบับจริง และสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่า 1 ชุด) (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง และสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่า 1 ชุด)หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา) อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่าจะผ่านแล้วเท่านั้น สถานฑูตฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีวีซ่าไม่ผ่าน
6. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
7. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ออกโดยบริษัทยุโรป หรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
– ประกันภัยการเดินทางควรสามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
– สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
– ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ
ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
– ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
8. หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้
9. หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา) และ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
11. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคารในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
– รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
– รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป:                      80 EUR (2,892 บาท) + ค่าธรรมเนียม TLS 1,265 บาท
– สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี:    40 EUR (1,446 บาท) + ค่าธรรมเนียม TLS 1,265 บาท
– สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี                       ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม TLS 1,265 บาท
– ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ:                    ต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานฑูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,265 บาท

กรณีอื่น ๆ ที่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
– ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

สำหรับวีซ่าธุรกิจ
หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
ต้องมีเอกสารเหล่านี้
– หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (“Mairie”) ตัวจริงพร้อมสำเนา
– หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก
– หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
– สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
– สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
– เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ:
– เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
– ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (ในกรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
– ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

ขั้นตอนที่ 3: ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด

สามารถทำได้ โดยการ Log-in เข้าไปในระบบ จากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact

นัดมาตราฐาน: จันทร์-ศุกร์: 08.00 – 12.15 น. และ 13.30 – 15.45 น.
นัดไพรม์ไทม์: จันทร์-ศุกร์: 06.30 – 07.45 น., 12.30 – 13.15 น., 16.00 – 17.00 น. วันเสาร์: 08.00 – 14.00 น.

ขั้นตอนที่ 4: มาที่ศูนย์ของTLScontact

ให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านดำเนินการติดต่อที่ TLScontact ท่านไม่สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่าแทนท่านได้

ที่อยู่สำหรับยื่นวีซ่า
ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)
12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซท์ : https://fr.tlscontact.com/th/bkk/index.php

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า: จันทร์-ศุกร์: 08.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า

ขั้นตอนที่ 6: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป:                      80 EUR (2,892 บาท) + ค่าธรรมเนียม TLS 1,265 บาท
– สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี:    40 EUR (1,446 บาท) + ค่าธรรมเนียม TLS 1,265 บาท
– สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี                       ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม TLS 1,265 บาท
– ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ:                    ต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานฑูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,265 บาท

ขั้นตอนที่ 7: การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact

ขั้นตอนที่ 8: การรับหนังสือเดินทาง

ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
– ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
– หนังสือมอบอำนาจ
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

รับคืนหนังสือเดินทาง: จันทร์-ศุกร์ 08.00 – 16.30 น.

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด?

วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ15วันทำการ
วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่าง
วันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

ระยะเวลาอาจมากกว่าปกติได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตฯ
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

หมายเหตุ
– ขั้นตอนการลงทะเบียน และ จองคิว สามารถดูในรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ [ขั้นตอนการลงทะเบียน]

– นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์