วีซ่าท่องเที่ยวจีน (China)​

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคล สัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีน (China) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

*** ประกาศ ***
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
การขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศจีน มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางที่ต้องการยื่นขอวีซ่าจีน จะต้องยื่นผ่าน ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน Chinese Visa Application Service Center ซึ่งมีการยื่นเอกสาร และ มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แตกต่างจากเดิม โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้;

เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน สำหรับนักท่องเที่ยว (กรณียื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง)

แบบเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และกรอกให้เสร็จ แล้วปรินต์สำหรับยื่นขอวีซ่า 1 ชุด (สำหรับหนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 ชุด) ที่นี่ “กรอกแบบฟอร์มออนไลน์วีซ่าจีน”
2. หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่เหลือวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรามากกว่า 2 หน้าคู่ (ถ้ามีเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทีมีข้อมูลของผู้เดินทาง จำนวน 1 ใบ
4. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. x 33 มม.) จำนวน 1 รูป ใช้สำหรับติดในแบบฟอร์มขอวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 รูป)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรสถ(ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล(ถ้ามี)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม
7. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้)
8. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

แบบเข้าประเทศจีน 2 ครั้ง
ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
– เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ได้แก่ จดหมายเชิญจากเมืองจีน หรือ สำเนาหน้าวีซ่าปีที่เคยได้รับวีซ่า
– ใบจองตั๋วเครื่องบิน 2 ครั้ง
– ใบจองโรงแรม 2 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
– สำเนาสูติบัตร
– สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และ มารดา
– หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ของผู้รับรองค่าใช้จ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน โดยถ่ายทุกผ่าน อย่าถ่ายข้ามหน้า โดยต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้
– กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ต้องมีหนังสือเซ็นยินยอมของบิดาและมารดาให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยสำนักงานเขตที่ท่านอยู่อาศัย

กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และ ต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **

หมายเหตุ:
ผู้เดินทางคนไทย ไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติ (ประเทศที่ 3) ที่จะเข้ามายื่นในประเทศไทย
ต้องมีใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาวหรือใบตั้งถิ่นฐาน (สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสัญชาติของตัวเอง)
ถ้าท่านขอวีซ่าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาตฃองตัวเอง ท่านต้องยื่นใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาว ใบตั้งถิ่นฐาน หนังสือรับรองที่ทำงานหรือเรียนรู้หนังสือในประเทศนั้นตามกฎหมาย หรือยื่นวีซ่าที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งต้นฉบับและสำเนา

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

สำหรับหนังสือเดินทางไทย
– ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออกประเทศจีนได้ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1500 บาท
– ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออกประเทศจีนได้ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2500 บาท
– ขอวีซ่าธุรกิจ เข้า-ออกประเทศจีนครึ่งปี หลายครั้ง ค่าธรรมเนียม 3500 บาท
– ขอวีซ่าธุรกิจ เข้า-ออกประเทศจีน 1 ปี หลายครั้ง ค่าธรรมเนียม 5000 บาท

สำหรับหนังสือเดินทางอเมริกัน
– ขอวีซ่าท่องเที่ยว, ธุรกิจ สำหรับเข้า-ออกประเทศจีน 1 ครั้ง, 2 ครั้ง และ หลายครั้ง: คิดอัตราเดียวที่ 5060 บาท

สำหรับกลุ่มประเทศที่ 3
– ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออกประเทศจีนได้ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1600 บาท
– ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออกประเทศจีนได้ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2150 บาท
– ขอวีซ่าธุรกิจ เข้า-ออกประเทศจีนครึ่งปี หลายครั้ง ค่าธรรมเนียม 2700 บาท
– ขอวีซ่าธุรกิจ เข้า-ออกประเทศจีน 1 ปี หลายครั้ง ค่าธรรมเนียม 3800 บาท

ระหว่างรับหนังสือเดินทางคืนนั้น ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทุกรายการ ซึ่งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการที่ทางสถานกงสุลเรียกเก็บ
โปรดทราบว่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการนั้นมีจำนวนรายการและราคาที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ:
– ตามหลักต่างตอบแทน (Reciprocity principle) มาตรฐานการเรียกเก็บของ “ประชากรประเทศที่ 3” เฉพาะบางประเทศ ราคาอาจแตกต่างกันออกไป
– แบบเร่งด่วน 2-3 วันทำการ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1050 บาท (ทุกเชื่อชาติ)
– แบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1650 บาท (ทุกเชื้อชาติ)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

แบ่งได้ 2 กรณี คือ
กรณีแรก: ผู้ยื่นขอสามารถดำเนินการมอบหมายให้บริษัททัวร์ เป็นตัวแทนดำเนินการขอวีซ่าใหกับท่านได้ แต่ต้องมีเอกสารข้างต้นให้ครบ

*** ทางบริษัท โอเรียนต้า วิสต้า ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ***
ทางบริษัทฯ ยังไม่มีการให้บริการรับยื่นขอวีซ่าให้กับท่าน ยกเว้นสำหรับผู้ที่ใช้บริการนำเที่ยวกับเราเท่านั้น
แต่เรายินดีให้บริการข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าด้วยตัวของท่านเอง

กรณีที่สอง: ยื่นด้วยตัวท่านเอง
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารให้พร้อม
เตรียมเอกสารให้พร้อม (ที่ระบุไปข้างต้น) และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และ Print ออกมาเป็นเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า ที่ “กรอกแบบฟอร์มออนไลน์วีซ่าจีน”

ขั้นตอนที่ 2: ทำการนัดหมายออนไลน์
คุณสามารถทำการนัดหมาย ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเวลานัด ได้ที่นี่ “นัดหมายขอยื่นวีซ่าจีน”

ขั้นตอนที่ 3: ไปยังสถานที่รับยื่นขอวีซ่า ณ เวลาที่ได้นัดหมาย

ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center)
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400 แล้ว
Call Center 02-207-5888
Website: http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

เวลาเปิดให้บริการและวันหยุด
วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เวลารับยื่นใบคำร้อง: 9:00 น.- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)
เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน: 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ข้อควรจำ:
1.เคาท์เตอร์ที่ให้บริการรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษ (รับเอกสารคืนภายใน 15.30 น.ของวันเดียวกัน) กรุณายื่นแบบฟอร์มคำร้องภายในเวลา 11:00 น.
2. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณาไปตามเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วีซ่านัดไว้ เมื่อถึงศูนย์วีซ่า ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :
• กดบัตรคิวที่เครื่องกดบัตรคิวแล้วรอ
• เมื่อหมายเลขของท่านถูกเรียก ให้นำใบสมัครไปยื่นที่ช่องรับใบสมัคร
• หลังจากยื่นใบสมัครไป เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มมาหนึ่งชุด โดยข้างหน้าแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดของท่านและวันเวลาที่นัด
• กรุณาปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาควรรีบถามเจ้าหน้าที่จะได้รับหนังสือเดินทางคืนแล้วควรตรวจสอบและเก็บรักษาให้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 4: ติดตาม และ ตรวจสอบสถานะการยื่นคำรองขอวีซ่า
หลังจากที่ท่านยื่นใบสมัครไปแล้ว
จะได้รับแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ให้ ในแบบฟอร์มนั้นจะมีกำหนดวันเวลารับหนังสือเดินทางบอกท่าน กรุณามาให้ตรงวันที่นัดชำระเงินและรับหนังสือเดินทางคืน หากมีการเลื่อนระยะเวลา ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งท่านล่วงหน้า หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือได้ วีซ่าที่ทำไปนั้นจะถือว่าหมดอายุ หรือทางสถานกงสุลจะปฏิเสธวีซ่าของท่านภายใน 365 วันหลังจากนั้น ทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์ที่จะส่งเอกสารของท่านไปให้สถานกงสุลประมวลผล หรือ คุณสามารถตรวจสอบสถานะ และการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้ที่นี่ “ตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซ่าจีน”

ขั้นตอนที่ 5: รับเล่มคืน และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
ท่านสามารถรับเอกสารคืนได้จาก ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน ได้ตามเวลาที่ระบุว่าวีซ่าผ่าน และรับเล่มคืนได้ตามเวลาที่หนด ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ท่านได้รับหลังจากยื่นเอกสาร

เมื่อถึงศูนย์วีซ่า กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
(1) กดบัตรคิวที่เครื่องกดบัตรคิวแล้วรอ
(2) เมื่อหมายเลขของท่านถูกเรียก ไปที่เคาเตอร์เพื่อชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำใบเสร็จและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้ท่าน
(3) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วท่านจะได้หนังสือเดินทางคืน กรุณาเชคเคาเตอร์ให้ดี เนื่องจากเคาท์เตอร์ชำระเงินกับเคาท์เตอร์รับหนังสือเดินทางมีหน้าลักษณะคล้ายกันและอยู่ติดกัน หลังจากรับเงิน ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าคิวรออีกครั้ง สามารถมุ่งไปรอรับหนังสือเดินทางคืนได้เลย

กรุณาตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารวีซ่าให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนครั้งที่เดินทาง และระยะเวลาที่พำนัก หากเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที ไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลต่อการเดินทางของท่าน

ระยะเวลาดำเนินการ
แบบทั่วไป: รับวีซ่า 4 วันทำการ
แบบเร่งด่วน: รับวีซ่า 2 หรือ 3 วันทำการ (คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)
แบบเร่งด่วนพิเศษ: รับวีซ่า 1 วันทำการ (คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)
ส่วนระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าจีน ควรเผื่อไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 15 วันทำการขึ้นไป
แต่ทางสถานฑูต แนะนำให้ส่งใบสมัครก่อนการเดินทาง 1 เดือน แต่ไม่ควรส่งก่อนการเดินทาง 3 เดือน

เวลารับยื่นใบคำร้อง: 9:00 น.- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)
เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน: 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ที่อยู่
ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center)
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400 แล้ว
Call Center 02-207-5888
Website: https://bio.visaforchina.org/BKK2_TH/

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ