วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (New Zealand)

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ขั้นตอนที่1: การเตรียมเอกสาร

1. แบบคำร้องขอวีซ่า
หากคุณตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ไม่เกิน 6 เดือนไม่ว่าจะในฐานะนักท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินส่วนตัวเองกรณีเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือ นายจ้างของคุณดูแลค่าใช้จ่ายให้กรณีเดินทางเพื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีใบสมัครแบบสั้นเรียกว่า Tourist/Business Visitor Visa Application (INZ1189) และลงชื่อให้เรียบร้อย
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
3. สำเนา Passport และเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ
4. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm x 4.5 cm จำนวน 2 รูป พื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่น

5. หลักฐานทางการเงิน
หลักฐานการสนับสนุนด้านการเงินของตนเองต้องมีอย่างน้อย 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน หลักฐานอาจอยู่ในรูปของ
– หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
(ขอที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้ ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ (เป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับของธนาคาร)
(ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
– สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง
ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง ให้กรอกแบบฟอร์ม Sponsorship form (INZ 1025) ให้เรียบร้อย

6. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสาร
– แบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ1007)
– ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ Chest X-Ray Certificate (INZ1096)

หมายเหตุ
รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯมีดังต่อไปนี้
กรุงเทพฯ: โกลโบลด็อกเตอร์ (Global Doctor) สีลมและอโศก, โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital), โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49
เชียงใหม่: สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Special Medical Service Centre)
ขอนแก่น: โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่นราม

7. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม (กรณีผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือน)
8. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท และลายเซ็นของผู้รับผิดชอบในแผนกทรัพยากรบุคคล)
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่า Visa ของท่านจะผ่าน)
10. ใบจองโรงแรม/ที่พัก (Hotel Confirmation)
11. กำหนดการเดินทาง (Itinerary)
12. หลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา อาทิ สำเนาวีซ่าบนหนังสือเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี
1. สำเนาใบสูติบัตร
– ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
– ภาษาอังกฤษ (แปล)
2. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)
3. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองมาประกอบด้วย
*** สำหรับคู่สมรสและบุตรที่อายุ 19 ปีหรือต่ำกว่าสามารถรวมอยู่ในใบสมัครเดียวกันได้ ***

กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่
1. หนังสือรับรองการเรียน จากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ มีลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจของโรงเรียน และตราประทับของสถานบันการศึกษานั้น ๆ

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ (แปล)
– สำเนาใบทะเบียนการค้า (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
2. หลักฐานการเงินของบริษัท
– จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน พร้อมตราประทับจากธนาคาร
– Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC)
ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินไทยบาทหรือเป็นดอลล่าร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า เงินบาท (THB) ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
 Visitor Visa 4,300 THB 140 USD
 Group visitor visa per person – Bangkok (Thai citizens only) 2,100 THB 70 USD
ค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC  เงินบาท (THB) ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
 Service fee 800 THB 26 USD
 กรณีให้ส่ง EMS กลับเมื่อ Visa ผ่าน 50 THB –

หมายเหตุ:
– ควรเผื่อเวลา 4-6 สัปดาห์สำหรับการพิจารณาใบสมัครวีซ่า ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า
– หากยื่นเอกสารตัวจริงมาพร้อมกับใบสมัคร กรุณาแนบสำเนาประกอบด้วยทุกครั้ง
– ยื่นใบสมัครที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าคุณผ่านข้อกำหนดตามแต่ละประเภทของวีซ่าที่คุณสมัคร
– หากคุณมีที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่ช่วยในการดำเนินการขอวีซ่า กรุณาติดต่อบุคคลเหล่านั้นก่อนติดต่อทางเรา เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งสถานะการพิจารณาวีซ่า หรือ ส่งจดหมายและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านตัวแทนของคุณ

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 2: การยื่นใบสมัคร

สถานที่ยื่นเอกสาร
ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd).
140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

E-Mail: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Phone: +662 236 7138
Fax: +662 236 7142
Website: https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ
เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

ระยะเวลาพิจารณา

กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของ TTS หรือที่ https://www.ttsnzvisa.com
Temporary entry visa for nationals of Thailand
85% processed within 10 days
98% processed within 30 days
99% processed within 60 days

ขั้นตอนที่ 3: การรับเอกสารคืน

สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของวีซ่าได้ที่: https://www.ttsnzvisa.com/th/en/TrackDocument

เมื่อผลการตัดสินออกแล้ว
คุณสามารถรับหนังสือเดินทางและเอกสารคืนได้ระหว่างเวลา 13.00 น.-15.00น. (ยกเว้นวันพุธระหว่างเวลา 13.00-14.00 น.)

หมายเหตุ: ณ ตอนนี้ ทางบริษัทฯ รับยื่นวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการท่องเที่ยวไปกับทัวร์ของทางบริษัทฯครับ